1. Bestellingen en bestekken

1.1 Door het plaatsen van de bestelling aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna vermelde voorwaarden. Andere voorwaarden die voorkomen op briefwisseling of andere documenten uitgaande van de klant zijn niet aan DJ David tegenstelbaar

1.2 Aanduiding in bestekken, tarieven of publiciteit mogen nooit als vaste offerte beschouwd worden.

1.3 Elke opdracht wordt definitief na ondertekening van de bestelbon door de klant en door DJ David

1.4 Alle offertes zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen na datum van verzending. De offertes worden op basis van de door de klant gegeven informatie opgesteld. Indien voorgenoemde informatie onjuist of onvolledig zou blijken, behoudt DJ David zich het recht voor om een aanvullende prijsberekening op te stellen. Partijen aanvaarden dat de kosten voor het opmaken van de offerte te laste vallen van de klant, tenzij anders overeengekomen.

1.5 DJ David behoudt zich het recht voor om op gelijk welk ogenblik iedere mogelijke wijziging aan te brengen die een verbetering van de goederen voor ogen heeft of die uit hoofde van een wettelijke/reglementaire bepaling wordt opgelegd.

1.6 Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat DJ David niet gehouden is tot enige verbintenis dan wel de verbintenissen kan opschorten indien de klant zijn verbintenissen niet nakomt. Indien wijzigingen door de klant worden aangebracht aan de goederen tijdens de huur ervan of indien de klant nalaat de door hem te verschaffen inlichtingen, documenten of toebehoren tijdig te doen toekomen.

2. Annulatie

2.1 Elke annulering van de bestelling door de klant dient schriftelijk te gebeuren.

2.2 Bij elke annulatie van de bestelling door de klant, om welke reden ook, is de klant aan DJ David een forfaitaire vergoeding verschuldigd als vergoeding voor de schade die voortvloeit uit de annulatie. Deze vergoeding bedraagt 50% van de overeengekomen prijs. Deze vergoeding zal verhogen naar 100% van de overeengekomen prijs bij annulatie in de laatste maand voor de prestatie

Ten dien einde behoudt DJ David eventuele voorschotten ten titel van schadevergoeding. Bovendien behoudt DJ David zich het recht voor een aanvullende vergoeding te vorderen voor de schade die voortvloeit uit de annulatie die niet door de forfaitaire schadevergoeding wordt gedekt.

3. Leveringen

3.1 De goederen worden door DJ David geïnstalleerd en opgehaald bij aanvang en einde van de prestatie, op de plaats en het uur vermeld op de bestelbon. De klant verbindt er zich toe DJ David daartoe de mogelijkheid te geven. Indien de goederen niet door de klant worden ontvangen is de klant aan DJ David een forfaitaire schadevergoeding van 100% verschuldigd conform artikel 2.2

3.2 De transportkosten van de goederen worden door de klant gedragen. Ook de verzekering van de goederen tijdens het transport van het magazijn van DJ David tot de plaats van bestemming is niet in de prijs inbegrepen en valt ten laste van de klant.

4. Aanvaarding en verhaal

4.1 Klachten met betrekking tot de goederen, dienen schriftelijk worden meegedeeld aan DJ David op het moment van de levering en installatie van de goederen door DJ David. Klachten die nadien worden geformuleerd, worden niet aanvaard. De klant aanvaardt dat slechts klachten die heel gedetailleerd en precies zijn omschreven in aanmerking worden genomen. Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsplicht.

4.2 Alle verhaal vervalt indien blijkt dat de goederen op verkeerde wijze werden aangewend of wanneer tegensprekelijk is vastgesteld dat de gebreken niet te wijten zijn aan een fout van DJ David. Ook ingeval van laattijdige of weigering van betaling, vervalt alle verhaal.

4.3 Onverminderd de toepassing van dwingende wetsbepalingen ter zake, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat DJ David slechts aansprakelijk kan worden gesteld ingeval van zware fout of opzet en voor zover het positieve bewijs geleverd wordt van het oorzakelijk verband tussen de zware fout of opzet en de geleden schade. Ingeval van een dergelijke aansprakelijkheid aanvaarden partijen uitdrukkelijk dat DJ David enkel aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die rechtstreeks gevolg is van de bewezen zware fout of opzet en voor een maximaal bedrag ten belope van het door de klant betaalde of te betalen factuurbedrag met betrekking tot de desbetreffende prestatie. DJ David draagt op geen enkele wijze enige verantwoordelijkheid voor schade aan muziekinstallaties geleverd door derden, dewelke DJ David bedient.

5. Prijzen & facturatie

5.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW. DJ David is vrijgesteld van BTW waardoor geen BTW van toepassing is.

5.2 Prijzen worden gefactureerd in Euro, ten laatste op de dag van de prestatie en installatie van de goederen volgens het tarief van toepassing voor de prestaties en of bestekken op datum van de ondertekening van de bestelbon van de klant.

5.3 Alle mogelijke belastingen, taksen, kosten en lasten, uit welke hoofde ook, die bij of na de prestatie zouden verschenen zijn, vallen steeds ten laste van de klant.

6. Betaling

6.1 Bij de ondertekening van de bestelbon dient het voorschot betaald te worden om deze geldig te maken, hetzij contant, hetzij per overschrijving binnen de 5 werkdagen. Uiterlijk op de dag van de prestatie dient het saldo van het gefactureerde bedrag te worden betaald door de klant voor aanvang van de prestatie.

6.2 Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van DJ David en aan elke rechtsgeldige vertegenwoordiger van DJ David.

6.3 Betalingstermijnen worden slecht toegestaan na uitdrukkelijk en geschreven akkoord van DJ David.

6.4 Onverminderd de toepassing van artikel 8, zal bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag of bij gebreke hieraan, binnen de 30 dagen na factuurdatum, het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met verwijlintresten van 12% per jaar tot op de datum van de daadwerkelijke betaling. Bovendien zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling worden verhoogd met een schadevergoeding van 20% van het factuurbedrag met een minimum van 124 Euro, te vermeerderen met de eventuele gerechts- en/of invorderingskosten, inclusief de honoraria van advocaten.

6.5 Niet betaling, zelfs gedeeltelijk, brengt zonder enige formaliteit of aanmaning, de opeisbaarheid van alle overige niet-vervallen facturen met zich mee.

7. Eigendomsrecht

7.1 DJ David behoudt zich het recht voor een som ten belope van 50% van het gefactureerde bedrag als waarborg voor de geleverde goederen te vragen.

7.2 DJ David blijft de eigenaar van de geleverde goederen. Onder geen beding kunnen deze goederen het voorwerp uitmaken van een beslag of verkoop. De klant zal het risico met betrekking tot de geleverde goederen dragen.

8. Beëindiging en ontbinding

8.1 Onverminderd het recht op schadevergoeding is DJ David gerechtigd om de overeenkomst, zelfs indien deze gedeeltelijk werd uitgevoerd, op eender welk moment en door middel van een aangetekend schrijven te beëindigen dan wel aanvullende prestaties te eisen ingeval de klant zijn verplichtingen zoals opgenomen in artikel 6 niet naleeft.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft DJ David het recht tot de gehele of gedeeltelijke verbreking van de overeenkomst of om de uitvoering ervan uit te stellen zonder opzeggingstermijn of vergoeding.

9.2 In voorkomend geval kan DJ David bovendien op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor de niet-nakoming van zijn verplichtingen, noch voor de eventuele schade welke de klant hierdoor zou lijden.

10. Schade

10.1 De klant is verantwoordelijk voor alle schade, al dan niet vrijwillig toegebracht door hemzelf of zijn/haar gasten op het event aan de goederen van DJ David. Dit zowel voor, tijdens of na de prestatie. De schadevergoeding zal het bedrag bedragen van de herstelling van de goederen, zoals deze voorkomt op de factuur van de hersteller. In geval geen herstelling mogelijk is zal de schadevergoeding het bedrag bedragen van de aankoop van het vervangende gelijkaardig goed zoals deze voorkomt op de factuur van de leverancier.

11. Algemeen

11.1 De nietigheid van om eender welke bepaling van deze voorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden en zal niet leiden tot de nietigheid van deze bepalingen.

11.2 De bestelbon en de huidige voorwaarden vertegenwoordigen het volledige akkoord tussen de partijen omtrent het in de bestelbon behandelende voorwerp en vervangt en vernietigt dienaangaande alle vroegere mondelinge en of schriftelijk overeenkomsten.

11.3 De klant erkent dat hij deze voorwaarden heeft gelezen en verklaart alle bepalingen, voorwaarden en prijzen te aanvaarden.

11.4 Tenzij anders voorzien of overeengekomen zal zulke kennisgeving of mededeling in het kader van deze overeenkomst per aangetekende brief gebeuren.

11.5 Enkel het Belgisch recht is van toepassing op onderhavige voorwaarden en de juridische gevolgen die eruit voortvloeien. Alle geschillen waartoe de huidige voorwaarden aanleiding zouden geven, vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het gewestelijk arrondissement Kortrijk